Benvinguts al setembre

"Entre l'ordi i la cibada, per no saber què escollir, una mula es va morir de fam en una porxada.
Així, alguna vegada, si el negoci o l'interès en un cas tan compromès ha vingut a conduir-nos,
per no voler decidir-nos, ens hem quedat sense res."


"El que s'escriu, dura; el que es diu... ningú l'atura"

dilluns, 5 d’abril de 2010

Eines del Parlament de Catalunya. Un exemple de com funcionem. Base de dades del SIAP

He recuperat algunes propostes de resolució i preguntes, són només un petit exemple d'un sol Butlletí Oficial del Parlament de la base de dades dels SIAP, perquè us doneu compte de com va la política del nostre país.Les propostes fetes per altres grups parlamentaris, fóssin o no vàlides per la millora del país van ser rebutjades, us en copio algunes. Petits exemples que ens han de valer. Opineu vosaltres mateixos i podeu entrar a la base de dades del SIAP i comprovar-ho.


Admisió a tràmit:

Proposta de resolució sobre la inclusió de la traducció jurada entre català i romanès en la propera convocatòria de les proves d’habilitació professional per a la traducció i la interpretació jurades

Tram. 250-00963/08
Esmenes presentades
Reg. 27624 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, 26.06.08
Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 27624)1
Esmena núm. 1
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

Estudiar la viabilitat i la oportunitat d’incloure l’opció de traducció jurada del romanès al català i viceversa en les properes proves de traducció i interpretació jurades que es convoquin.»REBUTJADES:

Proposta de resolució sobre el rescat del peatge de l’autopista del Garraf
Tram. 250-00802/08
Rebuig
Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la sessió núm. 22, tinguda el dia 25.06.2008 (DSPC-C 346).

Proposta de resolució sobre la construcció i el condicionament del passeig marítim de Sant Andreu de Llavaneres (Maresme)
Tram. 250-00805/08
Retirada
Retirada en la sessió núm. 22 de la Comissió de Política Territorial, tinguda el dia 25.06.2008 (DSPC-C 346)

Proposta de resolució sobre la neteja, la canalització i el cobriment de les dues rieres de Segur de Calafell per a construir-hi aparcaments públics
Tram. 250-00585/08
Rebuig
Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habitatge en la sessió núm. 19, tinguda el dia 25.06.2008 (DSPC-C 347).

Proposta de resolució sobre la instal·lació de faldons de protecció al nou tram de la carretera C-31, entre Palamós i Palafrugell
Tram. 250-00754/08
Rebuig
Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la sessió núm. 22, tinguda el dia 25.06.2008 (DSPC-C 346).

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres que es duen a terme al nucli urbà de Mont-ras (Baix Empordà) amb motiu de l’ampliació de la carretera C-31
Tram. 250-00758/08
Rebuig
Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la sessió núm. 22, tinguda el dia 25.06.2008
tinguda el dia 25.06.2008 (DSPC-C 347).Proposta de resolució sobre l’execució de les obres de l’accés de l’autopista C-16, a Vacarisses (Vallès Occidental)
Tram. 250-00759/08
Rebuig
Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la sessió núm. 22, tinguda el dia 25.06.2008 (DSPC-C 346).Proposta de resolució sobre la defensa del riu Ter
Tram. 250-00787/08
Rebuig
Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habitatge en la sessió núm. 19,

Proposta de resolució sobre la reversió de l’assignació d’espais a la terminal sud de l’aeroport de Barcelona
Tram. 250-00782/08
Rebuig
Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la sessió núm. 22, tinguda el dia 25.06.2008 (DSPC-

Proposta de resolució sobre la incorporació al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà de l’espai corresponent a l’edifici Fluvià Marina, de Sant Pere Pescador (Alt Empordà)
Tram. 250-00807/08
Retirada
Retirada en la sessió núm. 19 de la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, tinguda el dia 25.06.2008 (DSPC-C 347).